Regulamin

APARTAMENTY LAZUROWA BRYZA
Ul. Wakacyjna 2/4, 76-270 Poddąbie

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki pobytu w Apartamentach Lazurowa Bryza
 2. Zawarcie umowy na pobyt następuje z chwilą wpłaty zadatku przez osobę dokonującą rezerwacji (przelewem na wskazane poniżej konto bankowe) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pobytu, rodzaju apartamentu oraz liczby gości
 3. Integralną częścią regulaminu jest CENNIK (zmieszczony na stronie internetowej lazurowabryza.pl w zakładce Cennik), w wersji obowiązującej na dzień wpłaty zadatku przez danego klienta.

REZERWACJE I PŁATNOŚĆ

 1. Rezerwacje przyjmowane są wyłącznie mailowo na adres rezerwacje@lazurowabryza.ploraz poprzez formularz na stronie pl w zakładce Rezerwuj.
 2. Po otrzymaniu maila z potwierdzeniem dostępności wybranego terminu należy w ciągu trzech dni roboczych (liczy się data zaksięgowania na koncie Wynajmującego) dokonać wpłaty zadatku w wysokości 40% całkowitej kwoty za pobyt. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 3. Jeśli rezerwacja dokonywana jest w terminie krótszym niż dwa tygodnie do daty rozpoczęcia pobytu, zadatek należy wpłacić najpóźniej następnego dnia roboczego od chwili potwierdzenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Zadatek nie podlega również zwrotowi w przypadku nie pojawienia się Gości w dniu, od którego obowiązuje rezerwacja. Jeśli późniejsze przybycie nie zostanie zgłoszone, rezerwacja zostanie anulowana o godzinie 12:00 następnego dnia.
 6. Pozostałą część należnej kwoty należy uiścić najpóźniej jeden dzień roboczy przed przyjazdem (w przypadku płatności przelewem, liczy się data zaksięgowania na koncie Wynajmującego) lub w dniu przyjazdu (w przypadku płatności kartą lub gotówką). Brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji.
 7. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest jedynie w przypadku wolnych apartamentów.
 8. Dane strony umowy oraz konto właściwe dla wszelkich płatności:

Karolina Kosak, wpisana do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej i posługująca się numerem NIP 5252293837, REGON 361677409
Ul. Pełczyńskiego 7/30, 01-471 Warszawa, tel. 660 685 926
Bank Pekao S.A. 75 1950 0001 2006 6954 1333 0001

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Wynajmującego lub osoby upoważnionej
 3. Chęć zakwaterowania po godzinie 21:00 należy zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed datą przyjazdu, W takim wypadku całość kwoty za pobyt powinna być uregulowana przelewem na wskazane konto bankowe najpóźniej jeden dzień roboczy przed przyjazdem.
 4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00.
 5. Przebywanie w apartamencie większej liczby osób niż uzgodniona podczas dokonywania rezerwacji musi być poprzedzone zgodą Wynajmującego.
 6. Gośce zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zaistniałych niedogodnościach, powodujących np. czasowy brak mediów.
 7. W przypadku wystąpienia szkody lub usterki technicznej należy zawiadomić o niej Wynajmującego lub osobę upoważnioną niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. W Apartamentach Lazurowa Bryza obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów lub produktów podobnych.
 9. W Apartamentach Lazurowa Bryza nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, palników gazowych, koców elektrycznych itp.. Zabrania się wnoszenia do apartamentów łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 10. Na wyposażenie kuchni składają się m.in. przedmioty ostre i łatwo tłukące. Goście zobowiązani są do zachowania należytej uwagi podczas wszelkich czynności związanych z użytkowaniem kuchni.
 11. Pobyt zwierząt domowych jest akceptowalny, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że zwierzęta te nie będą zagrażały i przeszkadzały innym Gościom Apartamentów Lazurowa Bryza oraz osobom mieszkającym w pobliżu. Odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi ich właściciel.
 12. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy osób ich odwiedzających. Za zniszczenia spowodowane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie faktyczni.
 13. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę na pobyt w Apartamentach Lazurowa Bryza w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub wyrządzenia szkód przez Gościa i/lub osoby, za które jest on/ona odpowiedzialny/(a).
 14. Reklamacje należy składać osobiście u kierownika obiektu, pocztą na adres ul. Pełczyńskiego 7/30, 01-471 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres rezerwacje@lazurowabryza.pl Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać, co najmniej dane Klienta zgłaszającego reklamację, w tym imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny, termin pobytu oraz opis zastrzeżeń. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni na papierze lub innym trwałym nośniku .
 15. Prawem właściwym dla sporów między Najemcą a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory mogą być rozstrzygane polubownie.
  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Klient będący konsumentem ma w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu wynikającego z umowy najmu (np. http://www.spsk.wiih.org.pl/);

b) Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o podjęcie działań mediacyjnym w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą (np. http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137);

c) Skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR znajdującej się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

Adres poczty elektronicznej: rezerwacje@lazurowabryza.pl