Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych. Opisujemy w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych.
 2. Naszym celem jest zagwarantowanie Państwu prawa do prywatności oraz właściwe zabezpieczenie Państwa danych.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Kosak, wpisana do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej i posługująca się numerem NIP 5252293837, REGON 361677409, adres do kontaktu:  Adres do kontaktu: ul. Pełczyńskiego 7/30, 01-471 Warszawa, adres obiektu Lazurowa Bryza: ul. Wakacyjna 2/4, 76-270 Poddąbie.
 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: rezerwacje@lazurowabryza.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres do kontaktu wskazany powyżej.
 5. Jeśli, mimo naszych starań, informacje przekazane Państwu w niniejszej Polityce Prywatności  są dla Państwa niejasne lub niezrozumiałe, jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych lub wykonać prawa, które Państwu przysługują w stosunku do danych osobowych, prosimy o kontakt z nami na podane powyżej dane teleadresowe.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych

1. Państwa dane będą przetwarzane jeśli:

 1. Korzystają Państwo z naszej strony internetowej lazurowabryza.pl (poprzez pliki cookies – patrz § 4. poniżej)
 2. Udostępniają nam Państwo dane osobowe poprzez formularze dostępne na naszej stronie internetowej lub osobiście,
 3. Udostępniają nam Państwo dane osobowe poprzez korespondencję, korespondencję elektroniczną lub telefonicznie,
 4. Dane zostały nam przekazane poprzez media społecznościowe w tym poprzez Facebook oraz Instagram,
 5. Uzyskaliśmy dane ze źródeł publicznie dostępnych,
 6. Dane powstały i są przetwarzane w wyniku współpracy z nami i korzystania przez Państwa z naszych usług.

2. Zależnie od kategorii przekazanych nam danych, danych publicznie dostępnych lub danych powstających w toku współpracy, przetwarzamy dane takie jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres (ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy i miasto),
 3. adres prowadzenia działalności,
 4. adres korespondencyjny,
 5. firma przedsiębiorcy lub powiązanie z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą / przedsiębiorstwem,
 6. adres e-mail,
 7. numer telefonu,
 8. data urodzenia,
 9. PESEL,
 10. dane niezbędne do zgłoszenia do właściwych organów opłat i podatków lokalnych związanych z pobytem,
 11. dane z okazanego dokumentu tożsamości w tym numer dokumentu, datę ważności, numer identyfikacyjny, organ wydający – z wyłączeniem informacji zbędnych dla identyfikacji osoby lub dokumentu jak kolor oczu, wzrost, nawet jeśli znajdują się na dokumencie,
 12. numery rejestrowe przedsiębiorcy (w szczególności NIP, REGON),
 13. dane dotyczące liczby dzieci i relacji prawnych/rodzinnych (opieka prawna, ojcostwo, etc.),
 14. numer rachunku bankowego, rodzaj banku, dane wskazane w przelewach bankowych,
 15. wizerunek – w przypadku monitoringu prowadzonego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia, z zastrzeżeniem, że przetwarzanie wizerunku nie będzie naruszało Państwa praw i wolności, a lokalizacje monitorowane zostaną odpowiednio oznaczone,
 16. wizerunek oraz głos – w przypadku sporządzania fotografii i nagrywania wydarzeń organizowanych przez Administratora, po wcześniejszym poinformowaniu Państwa o takim fakcie, a w przypadku rozpowszechniania takich danych – uzyskaniu Państwa zgody,
 17. zainteresowanie usługami,
 18. dane o nawiązanych kontaktach i dotychczasowej współpracy, w tym usług, z których skorzystano,
 19. dane z plików cookies opisane poniżej w § 4. dotyczącym cookies,
 20. inne kategorie danych, jeśli Państwo takie dane będziecie nam Państwo przekazywać.
 1. Przekazanie nam danych jest dobrowolne. Jeśli nie zdecydują się Państwo na ich przekazanie, możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” lub „RODO”).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu wskazanym w zgodzie – przez czas niezbędny do zrealizowania tego celu lub do cofnięcia przez Państwa zgody,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – przez okres trwania umowy,
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych, jeśli taki obowiązek będzie spoczywał na Administratorze, do czasu zrealizowania tego obowiązku,
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) Administratora, tj. np. w celach oceny lub ulepszania usług, systemów, działań podejmowanych przez Administratora, promowania usług własnych, badania satysfakcji z oferowanych usług, ich ulepszanie, badania i analizy aktywności na stronie internetowej, ochrony osób i mienia, dochodzenia ewentualnych roszczeń, uzyskiwania pomocy prawnej, bądź pomocy lub wsparcia innych doradców, w szczególności technicznych i technologicznych, rozliczeń z kontrahentami, celach archiwizacyjnych, dokumentacyjnych lub dla wykazania rozliczalności – przez czas niezbędny do zrealizowania tego uzasadnionego interesu – w takim przypadku upewnimy się by nie naruszyć Państwa praw, wolności i interesów mających nadrzędną wartość wobec naszych celów.
 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będą przetwarzane  przez Administratora do momentu odwołania zgody, do czego mają Państwo prawo w każdym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 2. W razie cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, będziemy dalej przetwarzać dane jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych usprawiedliwionych interesów – takich jak wskazane w pkt. 5 lit. d) powyżej – lub gdy dane te będą konieczne do wykonania obowiązków prawnych, np. obowiązku archiwizacyjnego.
 3. Jeżeli zebrane przez nas dane osobowe nie będą już niezbędne do żadnych z powyżej wskazanych celów,  trwale usuniemy je lub zniszczymy.
 4. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych, bądź jeśli będzie to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy bądź realizacji uzasadnionych interesów Administratora.
 5. Państwa dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:
 1. organom publicznym i innym podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie ich działania,
 2. dostawcom usług, rozwiązań informatycznych i technicznych, w tym hostingodawcom,
 3. operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom – w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji usługi na Państwa rzecz,
 4. usługodawcom, w tym księgowym i doradcom w celu uzyskania pomocy prawnej oraz doradztwa i wsparcia w innych sferach działalności,
 5. podmiotom zapewniającym ochronę osób i mienia – jeśli byłoby to niezbędne dla zapewnienia ochrony,
 6. agencjom marketingowym, jeśli uzyskamy Państwa zgodę na wykorzystywanie danych do przesyłania informacji handlowej lub innej komunikacji marketingowej, bądź będzie to dopuszczalne na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 7. innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z ustaleń z Państwem.

Podmioty te będą chronić Państwa dane stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez zgody i wiedzy Administratora.

 1. Państwa dane mogą być, w niektórych przypadkach, przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku Państwa dane osobowe zostaną odpowiednie zabezpieczone. W celu uzyskania kopii danych lub szczegółowych informacji możecie Państwo kontaktować się z Administratorem danych na dane teleadresowe wskazane w § 1. ust. 3 i 4.
 1. Administrator może podejmować decyzje, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, tj. profilowaniu, co ma na celu zbadanie Państwa preferencji i dopasowanie oferowanej treści do Państwa preferencji. Wszystkie informacje o stosowanych przez nas plikach cookies, które w szczególności mogą być wykorzystywane do profilowania, zostały opisane poniżej w § 4. .
 1. Na naszym serwisie lazurowabryza.pl zamieściliśmy linki przekierowujące do kanałów Social Media Facebook i Instagram. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Polityką prywatności i innymi zasadami ochrony danych osobowych tych podmiotów dostępnych na ich stronach internetowych.

 

3. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych,
  3. prawo do sprostowania danych,
  4. prawo do usunięcia danych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  6. prawo do zgłoszenia sprzeciwu,
 2. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod wskazanymi w 1 ust. 3 i 4 danymi teleadresowymi.
 1. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Państwa opinii zachodzą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

4. Pliki cookies i inne technologie

 1. Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 1. Administrator używa plików cookies, aby zapewnić Państwu większą efektywność strony internetowej oraz bezpieczeństwo. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania naszej strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer.
 1. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz strona z której zostali Państwo skierowani na naszą stronę.
 1. Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
  1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Najczęściej domyślnie ustawienia przeglądarki dopuszczają zapisywanie plików cookie. Przez taki wybór ustawień zgadzają się Państwo, na zapisywanie tych plików na własnym urządzeniu. Jeśli nie chcecie Państwo korzystać z cookies konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Możecie Państwo również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia.

 

5. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej Polityki prywatności. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności miała miejsce w dniu 15 czerwca 2018 r.
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Administratora na wskazane w § 1 ust. 3  i 4 dane teleadresowe.