Regulamin Apartamentów Lazurowa Bryza

APARTAMENTY LAZUROWA BRYZA
Ul. Wakacyjna 2/4, 76-270 Poddąbie

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki pobytu w Apartamentach Lazurowa Bryza
 2. Zawarcie umowy na pobyt następuje z chwilą wpłaty zadatku przez osobę dokonującą rezerwacji (przelewem na wskazane konto) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pobytu oraz liczby gości
 3. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację niniejszego regulaminu
 4. Integralną częścią regulaminu jest CENNIK (zmieszczony na stronie internetowej lazurowabryza.pl w zakładce Cennik)
 1. REZERWACJE I PŁATNOŚĆ
 1. Rezerwacje przyjmowane są wyłącznie mailowo na adres rezerwacje@lazurowabryza.pl oraz poprzez formularz na stronie lazurowabryza.pl w zakładce Rezerwuj.
 2. Po otrzymaniu maila z potwierdzeniem dostępności wybranego terminu należy w ciągu trzech dni roboczych (liczy się data zaksięgowania na koncie Wynajmującego) dokonać wpłaty zadatku w wysokości 40% całkowitej kwoty za pobyt. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 3. Jeśli rezerwacja dokonywana jest w terminie krótszym niż dwa tygodnie do daty rozpoczęcia pobytu, zadatek należy wpłacić najpóźniej następnego dnia roboczego od chwili potwierdzenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Zadatek nie podlega również zwrotowi w przypadku nie pojawienia się Gości w dniu, od którego obowiązuje rezerwacja. Jeśli późniejsze przybycie nie zostanie zgłoszone, rezerwacja zostanie anulowana o godzinie 12:00 następnego dnia.
 6. Pozostałą część należnej kwoty należy uiścić najpóźniej jeden dzień roboczy przed przyjazdem (w przypadku płatności przelewem, liczy się data zaksięgowania na koncie Wynajmującego) lub w dniu przyjazdu (w przypadku płatności kartą lub gotówką). Brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji.
 7. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest jedynie w przypadku wolnych apartamentów.
 8. W przypadku skrócenia pobytu nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 9. Konto właściwe dla wszelkich płatności:

Karolina Kosak
Ul. Pełczyńskiego 7/30
01-471 Warszawa
Idea Bank 75 1950 0001 2006 6954 1333 0001

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Wynajmującego lub osoby upoważnionej
 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00.
 4. Przebywanie w apartamencie większej liczby osób niż uzgodniona podczas dokonywania rezerwacji musi być poprzedzone zgodą Wynajmującego.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców, powodujące np. czasowy brak mediów w tym wody, prądu, gazu lub usług telekomunikacyjnych. Gośce zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zaistniałych niedogodnościach, a Wynajmujący zobowiązuje się je wyjaśnić i w miarę możliwości aktywnie uczestniczyć w ich niezwłocznym usunięciu.
 6. W przypadku wystąpienia szkody lub usterki technicznej należy zawiadomić o niej Wynajmującego lub osobę upoważnioną niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. W Apartamentach Lazurowa Bryza obowiązuje całkowity zakaz palenia pod karą pieniężną w wysokości 500zł.
 8. W Apartamentach Lazurowa Bryza nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, palników gazowych, koców elektrycznych itp.. Zabrania się wnoszenia do apartamentów łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 9. Na wyposażenie kuchni składają się m.in. przedmioty ostre i łatwo tłukące. Goście zobowiązani są do zachowania należytej uwagi podczas wszelkich czynności związanych z użytkowaniem kuchni.
 10. Pobyt zwierząt domowych jest akceptowalny, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że zwierzęta te nie będą zagrażały i przeszkadzały innym Gościom Apartamentów Lazurowa Bryza oraz osobom mieszkającym w pobliżu. Odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi ich właściciel.
 11. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy osób ich odwiedzających. Za zniszczenia spowodowane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie faktyczni.
 12. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę na pobyt w Apartamentach Lazurowa Bryza w trybie natychmiastowym, zachowując całą kwotę należności za pobyt, w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub wyrządzenia szkód przez Gościa i/lub osoby, za które jest on/ona odpowiedzialny/(a).
 13. Prawem właściwym dla sporów między Najemcą a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.